જમીન સંપાદન - વડોદરા ગુજરાત રીફાઇનરીના વિસ્તરણના કામે જમીન સંપાદન મોજે: ડોયલી, બાજવા તથા કરચીયા, તા.જી. વડોદરા

revenueb

મુલાકાતીઓ : 9399085
છેલ્લે થયેલ સુધારો : સપ્ટે 28 2022