દ્વિતીય ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના અન્વયે નાયબ કલેકટર સંવર્ગ (વર્ગ-૧) નું ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત.

Subjects

Visitors : 6018625
Last update Nov 14 2019