દ્વિતીય ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના અન્વયે નાયબ કલેકટર સંવર્ગ (વર્ગ-૧) નું ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6673514
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જૂન 01 2020