દ્વિતીય ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના અન્વયે નાયબ કલેકટર સંવર્ગ (વર્ગ-૧) નું ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 8871509
છેલ્લે થયેલ સુધારો : મે 18 2022