દ્વિતીય ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના અન્વયે નાયબ કલેકટર સંવર્ગ (વર્ગ-૧) નું ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત.

Subjects

मुलाक़ाती : 8876623
पिछला परिवर्तन : मई 18 2022