દ્વિતીય ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના અન્વયે નાયબ કલેકટર સંવર્ગ (વર્ગ-૧)નું ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત.

Subjects

Visitors : 6022052
Last update Nov 15 2019