દ્વિતીય ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના અન્વયે નાયબ કલેકટર સંવર્ગ (વર્ગ-૧)નું ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત.

Subjects

मुलाक़ाती : 9054666
पिछला परिवर्तन : जून 23 2022