Jantri  

સરકારી પડતર જમીનના નિકાલ બાબત

અ.નં હેતુ પરીપત્રો/ઠરાવોના ક્રમાંક/તા. બુક નં પેજ નં
Waste Lands Disposal of G.R. No.LND/3960/6830-G,
Dt.10/10/1960
Download
૧૬
Waste Lands Disposal of G.R. No.LND/3960/67827-G,
Dt.27/12/1960
Download
૧૬
Waste Lands Disposal of Resolution No.LND/3962/G,
Dt.20/9/1962
Download
૧૬ ૧૨
સરકારી પડતર જમીનના નિકાલ બાબત. યાદી નં. એલએનડી/૩૯૬પ/
૪૬૬૯૩/અ, તા.૧૪/૬/૧૯૬પ
Download
૧૬ ૨૭
પડતર જમીનોના નિકાલ બાબત પરિપત્ર નં. જમન/૩૯૬પ/
૮૦૦૧૩/અ, તા.૧૮/૯/૧૯૬પ
Download
૧૬ ૨૮
સરકારી પડતર જમીનોના નિકાલ કરવા અંગે. ઠરાવ નં. જમન/૩૯૬૬/ર૧ર૮ર/અ,
તા.૧૮/પ/૧૯૬૬
Download
૧૬ ૩૨
સરકારી પડતર જમીનોનો નિકાલ.
અગ્રિમતાના ધોરણોમાં ફેરફાર કરવા અંગે.
ઠરાવ નં. જમન/૩૯૬૭/ર૧૯૦૦/અ,
તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૯
Download
૧૬ ૯૨
સરકારી પડતર જમીનોનો નિકાલ તે અંગેની સૂચન. પરિપત્ર ક્રમાંક : જમન/૩૯૭૦/મ/
૬ર૩/અ, તા.૬/પ/૧૯૭૦
Download
૧૬ ૧૦૧
Waste Lnads
Disposal of
Circular No. LND-3970-A
dt. 4-11-1970
Download
૧૬ ૧૦૩
૧૦ સરકારી પડતર જમીનોનો નિકાલ
અગ્રિમતાના ધોરણોમાં ફેરફાર કરવા બાબત
ઠરાવ નં. જમન/૩૯૭૩/
૧પ૬૩૩૮/અ, તા.૩૦/૧૧/૧૯૭૩
Download
૧૬ ૧૨૩
૧૧ સરકારી પડતર જમીનના નિકાલ બાબત. ક્રમાંક : જમન/૩૯૮૧/પ૦૮ર૮/અ
તા.ર૪/૪/૧૯૮૧,  તા.ર૬/૬/૧૯૮૧
Download
૧૬ ૧૫૯
૧૨ પડતર જમીનોનો નિકાલ. ઠરાવ નં. એલ.એન.ડી.૩૯૬૦/એ-૧,
તા.૧/૩/૧૯૬૦
Download
૧૭(૧)
૧૩ સરકારી પડતર જમીનના નિકાલ બાબત. યાદી નં. એલએનડી/૩૯૬પ/૪૬૬૯૩/અ,
તા.૧૪/૬/૧૯૬પ
Download
૧૭(૧) ૩૭
૧૪ પડતર જમીનના નિકાલ બાબત. પરિપત્ર નં. જમન/૩૯૬૮/૧૩૬૬૩/અ,
તા.ર૪/૪/૧૯૬૮
Download
૧૭(૧) ૧૨૭
૧૫ જમીન : સરકારી પડતર જમીનના ટુકડાઓના કાયમી નિકાલ બાબત. ઠરાવ નં. જમન/૩૯૬૮/૬૩૧૦૦/અ,
તા.ર૧/૬/૧૯૬૮
Download
૧૭(૧) ૧૨૮
૧૬ સરકારી પડતર જમીનના ટુકડાઓના કાયમી નિકાલ બાબત. ઠરાવ નં. જમન/૩૯૬૮/૬૩૧૦૦/અ,
તા.૧૦/૯/૧૯૬૮
Download
૧૭(૧) ૧૩૫
૧૭ જમીન : સરકારી પડતર જમીનના ટુકડાઓના કાયમી નિકાલ બાબત ઠરાવ નં. જમન/૩૯૬૮/૯૩રર૧/અ,
તા.૧૬/૧૧/૧૯૬૮
Download
૧૭(૧) ૧૩૬
૧૮ ટુકડાની સરકારી પડતર જમીનના નિકાલ બાબત. ઠરાવ નં. જમન/૩૯૬૮/૬પ૬ર૮/અ,
તા.ર૭/૧૦/૧૯૬૯
Download
૧૭(૧) ૧૪૪
૧૯ સરકારી પડતર જમીનોનો નિકાલ તે અંગેની સુચન. પરિપત્ર નં. જમન/૩૯૭૦/મ/૬ર૩/અ,
તા.૬/પ/૧૯૭૦
Download
૧૭(૧) ૧૫૦
૨૦ Waste Land
Disposal of .........
Circular No.LND/ 3970/A
Dt.4/11/1970
Download
૧૭(૧) ૧૫૩
૨૧ Lands :
Government waste - disposal of
Resolution No. LND-3971/93922-A,
Dt. 5/10/1971
Download
૧૭(૧) ૧૭૭
૨૨ Government Waste Lands.
Disposal of the-
Circular No. LND.3974/109080/A,
Dt.30/9/1974
Download
૧૭(૧) ૧૯૮
૨૩ Govt. Waste Lands
Disposal of...
Resolution No. LND.3976/A,
Dt.20/3/1976
Download
૧૭(૧) ૨૦૭
૨૪ Govt. Waste Lands
Disposal of...
Circular No. LND.3976/A,
Dt.7/5/1976
Download
૧૭(૧) ૨૧૦
૨૫ Government Waste Lands available for disposal. Circular No. LND/3976/102987/A,
Dt.3/9/1976
Download
૧૭(૧) ૨૧૬
૨૬ Government Waste Lands. Circular No. LND/3977/6600/A,
Dt.6/12/1977
Download
૧૭(૧) ૨૩૨
૨૭ સરકારી પડતર જમીન અંગે. પરિપત્ર નં. એલએનડી/૩૯૭૭/ખા/
૬૬૦૦/એ, તા.૬/૧ર/૧૯૭૭
Download
૧૭(૧) ૨૩૩
૨૮ સરકારી પડતર જમીનના નિકાલ બાબત ઠરાવ ક્રમાંક જમન/૩૯૮૧/પ૦૮ર૮/અ
તા.ર૪/૪/૧૯૮૧
Download
૧૭(૧) ૨૯૪
૨૯ સરકારી પડતર જમીનના નિકાલ બાબત. પપિત્ર નં. જમમ/૩૯૮૩/૩૦૦ર/અ,
તા.૧૯/૭/૧૯૮૩
Download
૧૭(૧) ૪૦૪
૩૦ સરકારી પડતર જમીન ફાળવવા અંગેની દરખાસ્ત વિભાગમાં મોકલતી વખતે અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ  પરિપત્ર ક્રમાંક:જમન/૨૦૧૬/૨૬૫૭/અ, તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૭Download ૨૧

Subjects

Visitors : 9089635
Last update Jun 29 2022