માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતી ડાઉનલોડ ફાઈલ
ડાઉનલોડ

વ્યવસ્થાતંત્ર, કાર્યો અને ફરજો

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાઓ અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

પોતાના કાર્યા બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના નિયંત્રણ હેઠળના અથવા પોતાના કર્મચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ,નિયમ સંગ્રહો અને રેકર્ડ

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

નીતિઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહપરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓની વિગતો

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા (ડિરેકટરી)

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

વિનિયમોમાં જોગવાઈ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગે પધ્ધતિ

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત અંગેની વિગતો

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

વિજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગતો

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

જાહેર માહિતી અધિકારી/ સહાયક જાહેર માહિતી અધિકારી/એપેલેટ અધિકારીની વિગતો

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

અન્ય ઉપયોગી માહિતી

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ - સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ

ડાઉનલોડ 
ડાઉનલોડ

માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ - જમીન સુધારા કચેરી

ડાઉનલોડ 
 

revenueb

મુલાકાતીઓ : 8140456
છેલ્લે થયેલ સુધારો : નવે 25 2021