સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લી.ને સરદાર સરોવર પ્રોજેકટના હેતુ માટે સરકારી પડતર જમીન રૂા.૧/-ના ટોકન ભાડાથી ૯૯ વર્ષના ભાડાપટ્ટે આપવા બાબત.

અ.નં હેતુ પરીપત્રો/ઠરાવોના ક્રમાંક/તા. બુક નં પેજ નં
સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લી.ને સરદાર સરોવર પ્રોજેકટના હેતુ માટે સરકારી પડતર જમીન રૂા.૧/-ના ટોકન ભાડાથી ૯૯ વર્ષના ભાડાપટ્ટે આપવા બાબત. ઠરાવ ક્રમાંકઃજમન/૩૯૯૪/૧૮૯૮/ગ, તા.૮/૭/ર૦૦૮Download ૧૯ ૨૩૮

Subjects

मुलाक़ाती : 6374291
पिछला परिवर्तन : फरवरी 19 2020