Jantri  

મુંબઈ જમીન મહેસુલ અધિનિયમ ૧૮૭૯ ની કલમ-૭૩ એએ હેઠળ ટેલીકોમ ટાવર ઉભા કરવાની પરવાનગી અંગે સરળીકરણ કરવા બાબત.

અ.નં હેતુ પરીપત્રો/ઠરાવોના ક્રમાંક/તા. બુક નં પેજ નં
મુંબઈ જમીન મહેસુલ અધિનિયમ ૧૮૭૯ ની કલમ-૭૩ એએ હેઠળ ટેલીકોમ ટાવર ઉભા કરવાની પરવાનગી અંગે સરળીકરણ કરવા બાબત. પરિપત્ર  ક્રમાંક : અદજ/૧૦ર૦૦૮/એમઆર/૩૧/જ(ભાગ-ર) તા.૧૧/ર/ર૦૧૦Download ૧૯ ૧૭૫

Subjects

Visitors : 9089618
Last update Jun 29 2022