Jantri  

વિન્‍ડ ફાર્મ પ્રોજેકટ માટે સરકારી જમીનો ભાડાપટ્ટે આપાવ અંગે.

અ.નં હેતુ પરીપત્રો/ઠરાવોના ક્રમાંક/તા. બુક નં પેજ નં
વિન્‍ડ ફાર્મ પ્રોજેકટ માટે સરકારી જમીનો ભાડાપટ્ટે આપાવ અંગે ઠરાવ ક્રમાંકઃજમન/૩૯૦૩/યુઓઆર/ર૯/અ, તા.૧પ/૬/ર૦૦૪Download ૧૭/૨ ૮૬૬
વિન્‍ડ ફાર્મ પ્રોજેકટ માટે સરકારી જમીનો ભાડાપટ્ટે આપાવ અંગે ઠરાવ ક્રમાંકઃજમન/૩૯૦૩/યુઓઆર/ર૯/અ, તા.ર/૧ર/ર૦૦૪Download ૧૭/૨ ૮૮૦
વિન્‍ડ ફાર્મ પ્રોજેકટ માટે સરકારી જમીનો ભાડાપટ્ટે આપાવ અંગે ઠરાવ ક્રમાંકઃજમન/૩૯૦૩/યુઓઆર/ર૯/અ, તા.ર૦/ર/ર૦૦૬Download ૧૭/૨ ૯૦૦

Subjects

Visitors : 9089642
Last update Jun 29 2022